Мерки и програми

План за превенция на тормоза и насилието сред учениците за 2020-2021 учебна година

План на училищната комисия по БДП в СУ „Васил Левски“ гр. Елин Пелин за учебната 2020-2021 година

План за работа на медицинско лице за учебната 2020-2021

План за изпълнение на стратегията за намаляване на дела на преждевременно напуснали образователната система за учебната 2019-2020г.

Мерки за повишаване качеството на образованието

Процедура по налагане на санкциии обща подкрепа на учениците в СУ „Васил Левски”-гр. Елин Пелин

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи в училище

План за действие с финансиране за постигане визията на училището

Програма за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в СУ „Васил Левски”-гр. Елин Пелин

Училищна програма за намаляване дела на преждевременно напусналите

Програма за преодоляване на обучителните трудности и превенция на отпадането от образователната система