НВО

Национално външно оценяване през учебната 2021-2022 година

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на НВО в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейностите през учебната 2021/2022 година (публ. 31.08.2021 г.)
съгласно    НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование 

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:
ІV клас
Български език и литература – 26 май 2022 г., начало 10,00 часа
Математика – 27 май 2022 г., начало 10,00 часа
VІІ клас
Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10,00 часа
Математика – 16 юни 2022 г., начало 10,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 10,00 часа
Х клас
Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 09,00 часа
Математика – 16 юни 2022 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., по график в зависимост от нивото
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на
ученика) – по график в периода 20 – 22 юни 2022 г.

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в IV клас през учебната 2021-2022 година

Модел на НВО по български език и литература в IV клас за учебната 2021-2022 година

Модел на НВО по математика в IV клас за учебната 2021-2022 година


Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната 2021-2022 година


Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2021-2022 година

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2021-2022 година

Модел на НВО по чужд език в VII клас за учебната 2021-2022 година

Заповед РД 09-3566/17.12.2020г.

Съдържание:
1. Правила за информационна сигурност
2. Инструктаж за ученика – НВО 7 – инструктаж ученик Изменение
3. Инструктаж за квестора – НВО 7 – инструктаж квестор
4. Инструктаж за учителя консултант на ученици със СОП
5. Заявление за полагане на НВО по чужд език по желание на ученика
6. Декларация по чл. 56, ал. 9 от Наредба 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците
1. Заявление за полагане на изпити за проверка на способностите:

Заявление_2_1.1.DOC  Заявление_2_1.1.PDF

2. Заявление за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование:

Заявление_2_1.2.DOC  Заявление_2_1.2.PDF

3. Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език:

Заявление_2_1.3.DOC   Заявление_2_1.3.PDF


Национално външно оценяване (НВО) за учениците в X клас през учебната 2021-2022 година


Модел на НВО по български език и литература в X клас за учебната 2021-2022 година

Модел на НВО по математика в X клас за учебната 2021-2022 година

Модел на НВО по чужд език в X клас за учебната 2021-2022 година

Модел на НВО по ИТ за измерване на дигитални компетентности в X клас за учебната 2021-2022 година

Заповед № 985 град Елин Пелин, 17.05.2021 год.

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от НВО по чужд език в края на X клас
ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от НВО по информационни технологии в края на X клас
ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА ЗА НВО В КРАЯ НА Х КЛАС
ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА за НВО в края на Х клас за компонента „Говорене“ по чужд език            

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА за НВО в края на Х клас по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности