НВО

За вас, седмокласници

          


Национално външно оценяване през учебната 2019-2020 година

 •  НВО за IV клас 
  Заповед № РД09-1104/19.05.2020 г., изменяща Заповед № РД09-2152 от 27.08.2019 г., изменена със Заповед № РД 09-920 от 05.05.2020 г. 
  Заповедта отменя обявените дати за провеждане на всички изпити от националните външни оценявания в IV клас, за провеждане на изпитите от националните външни оценявания по чужд език в VII клас (по желание на ученика) и за провеждане на всички изпити от националните външни оценявания в Х клас … (публ. 19.05.2020 г.)
 • НВО за VII клас   

  ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА СЪГЛАСНО ЧЛ. 54, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБА № 10 ОТ 01.09.2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (Наредба № 10 от 2016 г.)

  1. Заявление за полагане на изпити за проверка на способностите:
  zaqvlenie_2_1.1.doc  zaqvlenie_2_1.1.pdf
  2. Заявление за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование:
  zaqvlenie_2_1.2.doc  zaqvlenie_2_1.2.pdf
  3. Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език:
  zaqvlenie_2_1.3.doc   zaqvlenie_2_1.3.pdf

  ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА ЗА НВО В КРАЯ НА VII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА


Наредба, Заповед и  Учебно-изпитни програми

 

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности  

Учебно-изпитни програми

 
Учебно-изпитни програми,утвърдени със Заповед № РД09-535/25.01.2019 г.  на министъра на образованието и науката, за приемане на ученици в VIII клас на местата от държавен план-прием за учебната 2019 – 2020 година в неспециализираните държавни и общински училища

Модел на НВО по математика в X клас за учебната 2019–2020 година

Модел на НВО по чужд език в X клас за учебната 2019–2020 година

Модел на НВО по ИТ за измерване на дигитални компентентности в X клас за учебната 2019–2020 година

Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2019–2020 година

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2019–2020 година

Модел на НВО по чужд език в VII клас за учебната 2019–2020 година