НВО

Национално външно оценяване през учебната 2020-2021 година

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности (публ. 31.08.2020 г.)
съгласно    НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование 

ІV клас
Български език и литература – 27 май 2021 г., начало 10,00 часа
Математика – 28 май 2021 г., начало 10,00 часа

VІІ клас

Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09,00 часа
Математика – 18 юни 2021 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Заповед РД 09-3566/17.12.2020г.

Съдържание:
1. Правила за информационна сигурност
2. Инструктаж за ученика – НВО 7 – инструктаж ученик Изменение
3. Инструктаж за квестора – НВО 7 – инструктаж квестор
4. Инструктаж за учителя консултант на ученици със СОП
5. Заявление за полагане на НВО по чужд език по желание на ученика
6. Декларация по чл. 56, ал. 9 от Наредба 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците
1. Заявление за полагане на изпити за проверка на способностите:

Заявление_2_1.1.DOC  Заявление_2_1.1.PDF

2. Заявление за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование:

Заявление_2_1.2.DOC  Заявление_2_1.2.PDF

3. Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език:

Заявление_2_1.3.DOC   Заявление_2_1.3.PDF


Х клас

Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 08,00 часа
Математика – 18 юни 2021 г., начало 08,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 08,00 часа
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода 11 – 15 юни 2021 г. (по желание на всеки ученик)

Заповед № 985 град Елин Пелин, 17.05.2021 год.

МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В X КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА

МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА В Х КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА

М О Д Е Л НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК В Х КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА (по желание на ученика)

МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ИТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В Х КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА(по желание на ученика)

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от НВО по чужд език в края на X клас
ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от НВО по информационни технологии в края на X клас
ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА ЗА НВО В КРАЯ НА Х КЛАС
ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА за НВО в края на Х клас за компонента „Говорене“ по чужд език            

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА за НВО в края на Х клас по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности