НВО

Национално външно оценяване през учебната 2020-2021 година

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности (публ. 31.08.2020 г.)
съгласно    НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование 

ІV клас
Български език и литература – 27 май 2021 г., начало 10,00 часа
Математика – 28 май 2021 г., начало 10,00 часа

VІІ клас

Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09,00 часа
Математика – 18 юни 2021 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Заповед РД 09-3566/17.12.2020г.

Съдържание:
1. Правила за информационна сигурност
2. Инструктаж за ученика
3. Инструктаж за квестора
4. Инструктаж за учителя консултант на ученици със СОП
5. Заявление за полагане на НВО по чужд език по желание на ученика
6. Декларация по чл. 56, ал. 9 от Наредба 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците
1. Заявление за полагане на изпити за проверка на способностите:

Заявление_2_1.1.DOC  Заявление_2_1.1.PDF

2. Заявление за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование:

Заявление_2_1.2.DOC  Заявление_2_1.2.PDF

3. Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език:

Заявление_2_1.3.DOC   Заявление_2_1.3.PDF


Х клас
Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 08,00 часа
Математика – 18 юни 2021 г., начало 08,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 08,00 часа
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график
в периода 11 – 15 юни 2021 г. (по желание на всеки ученик)

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от НВО по чужд език в края на X клас
ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от НВО по информационни технологии в края на X клас
ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА ЗА НВО В КРАЯ НА Х КЛАС
ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА за НВО в края на Х клас за компонента „Говорене“ по чужд език            

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА за НВО в края на Х клас по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности