Седмично разписание I срок 2021/2022 учебна година

Дневен режим
Начален етап

Седмично разписание 1- 4 клас

Прогимназиален етап

5a клас     5б клас     5в клас     5г клас       5д клас 

6a клас     6б клас      6в клас    6г клас      6д клас

7а клас     7б клас      7в клас     7г клас      

Първи гимназиален етап

8а клас     8б клас      8в клас

9а клас      9б клас     9в клас

10а клас    10б клас   10в клас

Гимназиален етап

11а клас      11б клас    11в клас

12а клас     12б клас    12в клас