Прием след завършено основно образование

  График за дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната

2020 – 2021 г. съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование