Подкрепа за равен достъп и личностно развитие

ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.003-0001 “Подкрепа за равен достъп и личностно развитие” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Проектът стартира м. януари 2016 г. и основната му цел е насочена към изграждане на образователна среда, насърчаваща разгръщането на потенциала на всяко дете за личностно развитие, както и неговата успешна реализация и социализация. Проектът цели по-високо качество и по-добър достъп до образование чрез създаване на подкрепяща среда за ранна превенция на обучителни затруднения, за включващо обучение на деца със специални образователни потребности и на подкрепяща среда за включващо обучение и социално включване на деца с девиантно поведение.

http://sf.mon.bg