Ученически съвет

„Задачатана ученическото самоуправление е да претвори разпръснатата ученическа среда в цялостен организъм, в който всеки ученик е свикнал с добросъвестното изпълнение на определене обществена функция.“

С.И.Хенсен

Ученическият съвет към СУ „Васил Левски“-гр.Елин Пелин се състои от 11 членове от 8 до 12 клас, който бе учреден  на 13.11.2019г. след  демократично проведени избори във всяка паралелка. След гласуване бе избран управителният съвет, бе гласуван устав на ученическия съвет, както и годишния план с дейностите за учебната 2019-2020година.

Ученическото самоуправление е част от образованието, като национален приоритет, и е обвързано с предвидените в чл.3, ал.2 на ЗПУО принципи:

 • Ориентираност към интереса и мотивацията на ученика, към способността му да прилага усвоените компетентности на практика чрез ученическото самоуправление
 • Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при осъществяване на ученическото самоуправление
 • Хуманизъм и толерантност във всички дейности на ученическото самоуправление
 • Иновативност и ефективност в организацията на ученическото самоуправление
 • Автономия на провеждане на ученическото самоуправление

Компетентностите, които се развиват чрез ученическото самоуправление, са част от ключовите компетентности въобще – личностни, социални, граждански, емоционални.

Екип ученически съвет:

 1. 1. Владимир Ангелов  12 а клас – председател
 2. 2. Лъчезара Стефанова 12 в клас – зам.-председател
 3. 3. Катрин Чавдарова 10 а клас
 4. 4. Алесия Духовникова 10 б клас
 5. 5. Сияна Тарльовска 10 в клас
 6. 6. Стефан Радев 11 а клас
 7. 7. Михаела Антонова 11 б клас
 8. 8. Киара-Маргарита Никита 12 б клас